Yıldız Teknik Üniversitesi 55 sözleşmeli personel alacak

Yayınlanma Tarihi :

Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Üniversitemiz birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre tam zamanlı olarak istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” m ek 2 nci maddesinin (b) fıkrasına göre aşağıda belirtilen pozisyon ve niteliklerde 55 (ellibeş) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

BAŞVURU ŞARTLARI

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları sağlıyor olmak.

2. Erkek adaylar için askerliğini yapmış olmak.

3. Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu nun 4’B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlannca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden, sözleşmeyi yenilememeleri halinde sözleşmenin bitiminden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumlanıl sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması.

4. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak

5. Her bir pozisyon unvanı için karşılarında belirtilen niteliklere sahip olmak

BAŞVURU SEKLİ, YERİ ve ZAMANI

1. Başvuru süresi, ilanın Resmi Gazete’ de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gündür. Başlama Tarihi 15.11.2023 – Bitiş Tarihi 29.11.2023 mesai bitimi.

2. Başvurular Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır.

3. Posta yoluyla yapılacak başvurularda, postadaki gecikmeler nedeniyle son başvuru tarihinden sonra Üniversitemize ulaşan başvurular kabul edilmeyecektir.

4. Adaylar, ilan edilen pozisyonlardan yalnızca birine başvuru yapabilecektir. Birden fazla pozisyona başvuru yapan adayların tüm başvurulan geçersiz sayılacaktır.

5. Eksik bilgi tıelge ile yapılan başvurular ve imzasız başvuru formları değerlendirmeye alınmayacaktır

BAŞVURULARIN’ DEĞERLENDİRMESİ

1. Başvuruların incelenmesi sonucunda alım yapılacak her bir pozisyon için aranılan nitelikleri sağlayan adaylar arasından, “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” ın ek 2 nci maddesinin (b) fıkrası uyarınca KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle en yüksek puan alan adaydan başlanmak üzere, ilan edilen boş pozisyon sayısı kadar asıl ve yedek aday belirlenecektir

2. Adayların puanlarının eşit olması durumunda diploma tarihi itibanyla önce mezun olmuş olana, bunun da aynı olması durumunda yaşı büyük olana öncelik verilecektir.

3. Asıl adayın başvuru süresi içinde başvurmaması veya aranan şartlan taşımadığı tespit edilmesi durumunda yerine yedek adaylann sırasıyla yerleştirme işlemleri yapılacaktır.

SOM Memurlar

Basın No: