Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi en az lise mezunu personel alacak!

Yayınlanma Tarihi :

Resmi Gazetede yayınlanan ilana göre; Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi giderleri Özel Bütçeden karşılanmak suretiyle, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre Üniversitemizde istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”da yer alan ek 2’nci maddenin (b) fıkrası gereğince 2022 KPSS (B) grubu KPSSP94, KPSSP93, KPSSP3 puan sıralaması esas alınmak suretiyle” sözleşmeli personel alınacaktır.

HANGİ UNVANLARDA ALIM YAPILACAK?

ADAYLARDA ARANACAK GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlamak.
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
 • Türk Ceza Kanununun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin iflasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
 • Erkek adayların askerliğini yapmış, tecilli veya muaf olmak. 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamak. Bu durumun, Üniversite Hastanesi veya Tam Teşekküllü Devlet Hastanesinden alınacak Heyet Raporu ile belgelendirilmesi zorunludur. (Atanmaya hak kazanılması halinde istenecektir.)
 • Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamaz.
 • 657/4-B (Ek cümle: 25/6/2009 – 5917/47 md.) Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden, sözleşmeyi yenilememeleri hâlinde sözleşmenin bitiminden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.
 • Adayların 2022 KPSSP94, KPSSP93, KPSSP3 puan türüne sahip olmak.
 • Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
 • Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumu olmamak.
 • İlanın nitelikler kısmında belirtilen şartları sağlamak.
 • Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece birine başvurabileceklerdir. Birden çok kadroya başvurduğu tespit edilenlerin tüm başvuruları iptal edilecektir.
 • Sertifikasının ve eğitimin ilan tarihinden önce alınması zorunludur. Başvuru süresi içerisinde alınan sertifikalar ve eğitimin alınmış olması kabul edilmeyecektir.
 • Deneyimin mezuniyet tarihinden sonra olması şarttır. SGK Hizmet Dökümü (Deneyim İstenilen Kadrolar İçin)

AÇIKLAMA: Cumhurbaşkanlığı, Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünce İhdas Edilen ve Her Bir Kadro İçin Belirtilen Brüt Ücrete; Seyyanen verilen 8.071.00-TL ayrıca eklenecektir. Ayrıca, Ocak 2024 Zammı yansıtılacaktır.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI

Adayların ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi internet sayfası www.ksu.edu.tr adresinden temin edilecek başvuru formu ve istenilen diğer belgeler ile ilanın nitelikler kısmında belirtilen şartları sağladığına dair belgelerle birlikte, Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Posta ile yapılacak başvurular ile süresi içinde yapılmayan başvurular, birden çok kadroya yapılan başvurular veya eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

1- Başvuru formu (www.ksu.edu.tr adresinden temin edilecektir.)

2- Nüfus cüzdanı fotokopisi. (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)

3- Mezuniyet belgesi fotokopisi. (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)

4- 2022 KPSSP94, KPSSP93, KPSSP3 (B) Grubu Sınav Sonuç Belgesi. (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)

5- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi. (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)

6- 1 adet vesikalık fotoğraf.

7- Deneyim Belgesi (Deneyim İstenilen Kadrolar İçin – İstenmişse): İstenilen alanda çalıştığını gösterir ilgili kurumdan alınmış belge ile SGK hizmet dökümü

8- Sertifika / Eğitim (İstenmişse): Sertifika ve Eğitimin ilan tarihinden önce alınmış olması zorunlu olup, Başvuru süresi içerisinde alınan sertifika ve eğitimler kabul edilmeyecektir.

9- İlanın nitelikler kısmında belirtilen şartların sağlanmış olması, belgelendirilmesi ve ibraz edilmesi zorunludur.

10- Sabıka kayıt belgesi (e-Devlet çıktısı)

Basın No: