Gençlik ve Spor Bakanlığı 50 KPSS ile 1071 personel alacak! Kontenjan dağılımı ve başvuru şartları

Yayınlanma Tarihi :

Gençlik ve Spor Bakanlığı 1071 kişilik personel alacak. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada; ‘’Bakanlığımız taşra teşkilatı gençlik merkezi müdürlüklerinde istihdam edilmek üzere, boş bulunan  sözleşmeli Gençlik Çalışanı pozisyonları için 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4’üncü maddesinin (B)  fıkrası ile 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde  2022 yılı KPSS B grubu P3 puan sırası esas alınarak boş kontenjan sayısının üç (3) katına kadar çağırılacak  adaylar arasından sözlü sınav sonucu başarı sırasına göre, Sözleşmeli Gençlik Çalışanı alımı yapılacaktır’’ ifadelerine yer verildi.

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI 1071 PERSONEL ALACAK!

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Adayların başvurunun son günü itibarıyla aşağıda aranan şartlara haiz olması gerekmektedir.

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin 4, 5, 6 ve 7’nci  alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak,
 • Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak,
 • Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak, (Dul ve yetim aylığı hariç)
 • 2022 yılı KPSS sınavına girmiş ve belirtilen puan türünde asgari 50 (elli) puan almış olmak,
 • Tercih edilecek her grup için yukarıdaki tabloda aranan nitelikleri taşıyor olmak,
 • Herhangi bir kamu kurumunda çalışmakta iken görevden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak,
 • Sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken sözleşme esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca  sözleşmesi feshedilenler veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshedenlerin, sözleşme fesih  tarihinin üzerinden bir yıl geçmiş olmak,
 • Görevini devamlı yapmaya engel sağlık sorunu bulunmamak,
 • Tam zamanlı çalışmaya engel durumu bulunmamak,
 • Arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak,
 • Gençlik Çalışanı pozisyonu 6. Grup için Bakanlığımızca verilen gençlik liderliği belgesine sahip olmak.

KONTENJAN DAĞILIMI NEDİR?

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI

Adaylar başvurularını, 29 Aralık 2023 (00.00) – 08 Ocak 2024 (17.00) tarihlerinde e-Devlet üzerinde  Gençlik ve Spor Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı  (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden elektronik ortamda yapacaktır.

Adaylar III- BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER başlığında belirtilen belgelerini başvuru sisteminde  belirtilen yerlere istenilen formatta yükleyecektir.

Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden yapılmayan, posta yolu veya  şahsen müracaat şeklinde yapılan ve bu duyuruda belirtilen esaslara uygun olmayan başvurular kabul  edilmeyecektir.

Adaylar, başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından  sorumlu olacaktır.

Başvuruların sona ermesinden sonra adayların başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun kesinlikle  değişiklik yapılmayacaktır.

Adaylar, öğrenim durumları itibarıyla şartlarını taşıdığı ve ilan edilen farklı gruplardan sadece 1 (bir) grup  ve 1 (bir) il için başvuru yapabilecektir.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Adayların başvuru yapılan grup ve il için istenilen aşağıda belirtilen belgeleri (çift taraflı belgeler önlü ve  arkalı olarak) sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

 1. Yükseköğretim kurumlarından mezun olup eşdeğerliğe sahip olan adaylar için YÖK’ten alınmış eşdeğerlik belgesi veya eğitimini yurt dışında tamamlayan adaylar için YÖK’ten alınmış denklik belgesi,
 2. Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel pozisyonlarında tam zamanlı olarak görev yapmakta  iken kurumlarınca sözleşmesi feshedilen ya da sözleşmesini tek taraflı fesheden adayların, bir yıllık bekleme  süresini doldurdukları ile ilgili önceki kurumlarından alınmış onaylı hizmet belgesi,
 3. Gençlik Çalışanı pozisyonu 6. Grup için Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Liderliği yetiştirme eğitimini  başarı ile tamamladığını gösterir Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Liderliği Eğitim, Çalışma Usul ve  Esaslarına Dair Yönerge kapsamında Bakanlığımızca verilen Gençlik Liderliği Belgesi.

SINAVIN ŞEKLİ, KONULARI, YERİ VE TARİHİ

Sınav sözlü olarak Ankara’da yapılacaktır.

Sözlü sınavda adaylar; sınav komisyonu üyelerinin her biri tarafından;

 • Görevin gerektirdiği mesleki alan bilgisi (Genel mevzuat, Bakanlığımız mevzuatı, Yönetim ve Organizasyon, Gönüllülük Kavramı ve Gönüllü Yönetimi, Temel Gönüllülük Alanları (Afet ve Acil  Durum, Çevre, Eğitim ve Kültür, Spor, Sağlık ve Sosyal Hizmetler vd.), Gönüllü Çalışmalarla İlgili Proje  Geliştirme ve Sahada Gönüllü Çalışmalara Katılım, Gönüllü Çalışmalarda Etik, Ahlaki, Dini, Geleneksel Değerler ve İlkeler, Kamu Kurumları, Yerel Yönetimler ve Sivil Toplum Kuruluşlarında (STK) Gönüllü  Çalışmalara Katılım, Toplumda Risk Grupları ve Gönüllülük, Göçmenler ve Gönüllülük, Gençlik  Çalışmaları, Liderlik vb.) (50 puan),
 • Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (10 puan),
 • Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu (10 puan),
 • Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (10 puan),
 • Genel kültürü ve genel yeteneği (10 puan),
 • Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (10 puan), konularından 100 puan üzerinden değerlendirmeye tabi tutulacaktır.
Basın No: