DOLAR 28,8620 % -0.27
EURO 31,6220 % -0.49
STERLIN 36,6131 % -0.34
FRANG 32,9985 % -0.33
ALTIN 1.893,97 % -0,39
BITCOIN 1.093.611 -1.299

Sahil Güvenlik Komutanlığı Eğitim ve Yetiştirme Masraflarının Tespit ve Tahsili Yönetmeliği

YÖNETMELİK İçişleri Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığından: JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI VE KIYI GÜVENLİK KOMUTANLIĞI TAHSİL, EĞİTİM …

Yayınlanma Tarihi : Google News

YÖNETMELİK

İçişleri Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığından:

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI VE KIYI GÜVENLİK KOMUTANLIĞI

TAHSİL, EĞİTİM VE YETİŞTİRME MASRAFLARININ TESPİT VE

TAHSİLİ İLE YÜKLENME VE KEFALET SENEDİNİN

DÜZENLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ KISIM

Emel, Kapsam, Destek ve Tanımlar

Emel

UNSUR 1 – (1) Bu Yönetmeliğin gayesi;

a) Mecburi hizmet yahut birinci kontrat mühletini tamamlamadan sıhhat sebepleri hariç her ne biçimde olursa olsun, Jandarma Genel Komutanlığı ve Kıyı Güvenlik Komutanlığından ayrılan yahut ilişiği kesilen işçiye yapılan tahsil, eğitim ve yetiştirme masraflarının tespiti, takip ve tahsiline,

b) Öğrenciler ile kontratlı subay ve astsubay adayları için yüklenme ve kefalet senedi düzenlenmesine,

c) Başarısızlık, disiplinsizlik ve öteki sebeplerle ayrılan yahut ilişiği kesilen öğrenciler ile kontratlı subay ve astsubay adaylarına, Devletçe yapılan harcamaların karşılığı olarak tespit edilecek tazminatın hesaplanması, takip ve tahsiline,

ait adap ve asılları belirlemektir.

Kapsam

HUSUS 2 – (1) Bu Yönetmelik;

a) Jandarma Genel Komutanlığı ve Kıyı Güvenlik Komutanlığından sıhhat sebepleri hariç her ne halde olursa olsun mecburi hizmet yükümlülüğünü tamamlamadan ilişiği kesilen yahut ayrılan subay, astsubay ve uzman jandarmaları,

b) Kontratlı subay ve astsubaylardan birinci kontrat müddeti içinde ilişiği kesilenleri,

c) Ön kontrat devri içerisinde sıhhat sebebi yahut branş ve ihtisaslarının gerektirdiği özel nitelikleri taşımama yahut kaybetme halleri hariç olmak üzere, ilişiği kesilen kontratlı subay ve astsubay adayları ile bunların kefillerini,

ç) İlişiği kesilen yahut sıhhat sebebi hariç ayrılan öğrencileri, bunların kefillerini ve yasal temsilcilerini,

kapsar.

(2) “Jandarma Genel Komutanlığında Vazife Yapamaz”/”Sahil Güvenlik Komutanlığında Misyon Yapamaz” yahut “Öğrenciliğe Devam Edemez” kararlı sıhhat konseyi raporu alanlar, görev malulü olarak ayrılanlar, vefat edenler ile Akademide ön lisans, lisans, lisansüstü eğitimi yahut eğitim merkezlerinde subay ve astsubay naspedilmek üzere eğitim alan şehit yahut görev malulü eş yahut çocuklarından akademik başarısızlık sebebiyle ilişikleri kesilenler hakkında bu Yönetmelik kararları uygulanmaz.

Destek

HUSUS 3 – (1) Bu Yönetmelik 10/3/1983 tarihli ve 2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Vazife ve Yetkileri Kanununun 13/A ve ek 14 üncü unsurları, 13/6/2001 tarihli ve 4678 sayılı Türk Silahlı Kuvvetlerinde İstihdam Edilecek Kontratlı Subay ve Astsubaylar Hakkında Kanunun 18 inci unsuru ile 9/7/1982 tarihli ve 2692 sayılı Kıyı Güvenlik Komutanlığı Kanununun ek 10 uncu hususuna dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

HUSUS 4 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

a) Akademi: Jandarma ve Kıyı Güvenlik Akademisi Başkanlığını ve bağlılarını,

b) Alacağın takibinden sorumlu ünite: İlgisine nazaran Mali Hizmetler Başkanlığı yahut Strateji Geliştirme Başkanlığınca belirlenecek tahsil, eğitim ve yetiştirme masraflarının tahsil ve takibinden sorumlu ünitesi,

c) Eğitim merkezi: Jandarma Genel Komutanlığı ve Kıyı Güvenlik Komutanlığı çalışanının, branş ve ihtisas kapsamındaki takım misyonlarına yönelik meslek içi eğitimlerinin tek elden icrası niyetiyle teşkil edilen; ismi, kuruluşu ve teşkilatı İçişleri Bakanlığı, Ulusal Savunma Bakanlığı yahut Jandarma Genel Komutanlığı ve Kıyı Güvenlik Komutanlığının kuruluş ve takımlarında gösterilen her türlü eğitim ve öğretim kurumunu,

ç) Eğitim öğretim periyodu: İntibak eğitimini müteakip başlayacak devri,

d) Eğitim vermekle görevlendirilen öbür üniteler: Eğitim merkezleri dışındaki hizmet içi eğitim vermekle görevlendirilen üniteleri,

e) Hizmet içi eğitim: Jandarma Genel Komutanlığı ve Kıyı Güvenlik Komutanlığı çalışanının yeni yahut birinci defa atandığı bir vazifeye ait bilgi vermek, yeni gelişen bir teknoloji, teçhizat yahut silah sistemine ait bilgilendirme yapmak, değişen mevzuat ve uygulamalar hakkında yeni bilgiler vermek, kolluk misyonlarına ait özel alanlarda bilgilendirme yapmak üzere, yurt içi ve/veya yurt dışında teorik yahut uygulamalı her türlü kurs, eğitim, sertifika programı, seminer, konferans, panel, sempozyum, kongre üzere faaliyetleri,

f) Birinci mukavele mühleti: Kontratlı subay ve astsubayların birinci nasıp tarihleri ile başlayan mukavele mühletini,

g) İntibak eğitimi: Mesleksel disipline ahenk sağlamak için verilen eğitimi,

ğ) İntibak mühleti: Öğrenciler ile kontratlı subay ve astsubay adaylarının intibak eğitimine iştiraki ile başlayan ve yemin etmesi ile sona eren süreyi,

h) Mali Hizmetler Başkanlığı: Jandarma Genel Komutanlığı Mali Hizmetler Başkanlığını,

ı) Maliyet raporu: Ek-3’te yer alan maliyet kalemleri temel alınarak hesaplanan eğitim maliyetlerini gösteren raporu,

i) Öğrenci: Subay, astsubay yahut uzman jandarma naspedilmek üzere, Jandarma Genel Komutanlığı ile Kıyı Güvenlik Komutanlığı nam ve hesabına eğitim ve/veya öğretim kurumlarında tahsil gören şahısları,

j) Ön kontrat devri: Kontratlı subay ve astsubayların, subay yahut astsubay naspedilmeden evvel eğitime başladıkları tarih ile birinci nasıp tarihlerine kadar olan devri,

k) İşçi: Jandarma Genel Komutanlığı ile Kıyı Güvenlik Komutanlığında vazifeli ve mecburi hizmet yükümlülüğü bulunan subay, astsubay ve uzman jandarmalar ile birinci mukavele müddeti içinde yer alan kontratlı subay ve astsubayları,

l) İşçi Başkanlığı: Jandarma Genel Komutanlığı İşçi Başkanlığı ile Kıyı Güvenlik Komutanlığı İşçi Başkanlığını,

m) Kontratlı astsubay adayı: Kontratlı astsubay yetiştirilmek maksadıyla ön kontrat yapılarak eğitime alınanları,

n) Kontratlı subay adayı: Kontratlı subay yetiştirilmek hedefiyle ön mukavele yapılarak eğitime alınanları,

o) Strateji Geliştirme Başkanlığı: Kıyı Güvenlik Komutanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığını,

tabir eder.

İKİNCİ KISIM

Öğrenciler ile Kontratlı Subay ve Astsubay Adayları İçin Yüklenme ve Kefalet Senedinin

Düzenlenmesi, Tazminat Hesaplaması, Takip ve Tahsil Tekniği

Öğrencilik yahut ön mukavele periyodu iddiası maliyeti hesabı, yüklenme ve kefalet senedinin düzenlenmesi

HUSUS 5 – (1) Öğrenciler ile kontratlı subay ve astsubay adayları için Ek-1’de yer alan Kefalet Senedine yazılacak meblağ her yıl Akademi tarafından belirlenir.

(2) Kestirimi maliyet, Ek-2’de yer alan çizelgedeki masraf kalemleri ve Türkiye İstatistik Kurumu tarafından o yılın Ocak ayında açıklanan Tüketici Fiyat Endeksinin Bir Evvelki Yılın Tıpkı Ayına Nazaran Değişim Oranı (%) ve eğitimin azami müddeti dikkate alınarak hesaplanır. Hesaplanan maliyet kefalet fiyatı olarak belirlenir.

(3) Yüklenme ve Kefalet Senedi, öğrenci ve/veya yasal temsilcilerine kontratlı subay ve astsubay adayı ve bunların kefillerine imzalattırılıp notere tasdik ettirilir.

(4) Bu hususa nazaran hesaplanan her türlü öğrencilik ve ön mukavele periyodu maliyetlerine ait evraklar 30 yıl müddetle saklanır. Ayrıyeten bu evrakların onaylı suretleri öğrenci ile kontratlı subay ve astsubay adaylarının şahsi belgesinde koruma edilir.

Öğrenciler ile kontratlı subay ve astsubay adaylarının tazminat hesaplaması ile takip ve tahsil metodu

HUSUS 6 – (1) İlişiği kesilen öğrenciler ile kontratlı subay ve astsubay adaylarının tazminat hesabı ve takibi Akademi tarafından yapılır. Tazminat hesaplaması, öğrenci ile kontratlı subay ve astsubay adayının, intibak eğitimini takip eden eğitim öğretimin başladığı tarihten ilişiğinin kesildiği tarihe kadar olan süreyi kapsar. İntibak müddetinde ayrılanlardan eğitim, tahsil ve yetiştirme masrafları geri alınmaz.

(2) Disiplinsizlik, başarısızlık yahut başka nedenlerle ilişiği kesilen öğrenci ile kontratlı subay ve astsubay adaylarına gördüğü tahsil yahut eğitim mühletince Devletçe yapılan masrafları, Ek-2’de yer alan çizelgedeki maliyet kalemlerini kapsayacak biçimde hesaplanır. Devletçe yapılan masraflar asıl borçlu olarak öncelikle kontratlı subay ve astsubay adaylarına, reşit ise öğrencilere, değilse yasal temsilcilerine, asıl borçludan alınamaması durumunda ise kefalet mukavelesinde yer alan kefillere, kefalet senedindeki ölçüsü aşmamak üzere müteselsilen yasal faiziyle birlikte tazminat olarak ödettirilir. Kontratlı subay ve astsubay adaylarından askerlik yükümlülüğü bulunanların Devlete olan borçları, askerlikleri müddetince ertelenir.

(3) Öğrenciler için tahakkuk eden tazminata, 4/12/1984 tarihli ve 3095 sayılı Yasal Faiz ve Temerrüt Faizine Ait Kanunun 1 inci hususunda belirtilen faiz oranı, sarf tarihinden tahsil tarihine kadar uygulanır.

(4) Kontratlı subay ve astsubay adaylarına, devletçe yapılan masraf, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Metodu Hakkında Kanuna nazaran tahakkuk ettirilerek, sarf tarihinden tahsil tarihine kadar 6183 sayılı Kanunun 51 inci hususunda belirtilen faiz oranı uygulanır.

(5) Tazminata ait hazırlanan dokümanlar, öğrenciye, kontratlı subay ve astsubay adaylarına, reşit değilse yasal temsilcilerine, kefiller ile Hazine ve Maliye Bakanlığı ünitelerine gönderilir.

ÜÇÜNCÜ KISIM

İşçi İçin Maliyet Hesabı, Alınacak Senetler, Tazminat Hesaplanması,

Takip ve Tahsil Tekniği

Maliyet hesabına dahil edilecek eğitimler

HUSUS 7 – (1) Subay, astsubay ve uzman jandarma naspedildikten sonra yurt içinde ve yurt dışında yapılan eğitim maliyetlerinin hesabında;

a) Akademi, eğitim merkezlerinde ve eğitim vermekle görevlendirilen başka ünitelerde, verilen hizmet içi eğitimler,

b) Jandarma Genel Komutanlığı ve Kıyı Güvenlik Komutanlığı nam ve hesabına yapılan lisans, lisansüstü, tıpta uzmanlık yahut diş hekimliğinde uzmanlık eğitimleri,

c) Jandarma Genel Komutanlığı, Kıyı Güvenlik Komutanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri ve başka eğitim kurumlarında verilen temel eğitimler,

ç) Özel yahut resmi kurum ve kuruluşlarda verilen eğitim, kurs, staj ve ihtisaslar,

d) Yurt dışında verilen tahsil, staj, kurs ve ihtisaslar ile görgü ve bilgilerini artırmak hedefiyle yurt dışına gönderilenlere sağlanan eğitimler,

e) Başlangıç, temel yahut tekamül uçuş eğitimleri,

dikkate alınır.

Eğitim maliyetleri hesabı

UNSUR 8 – (1) 7 nci unsurda belirtilen eğitimlere ait maliyetlerin hesabında;

a) Jandarma Genel Komutanlığı, Kıyı Güvenlik Komutanlığı ve Akademi bünyesinde verilen kurs ve eğitimler için Ek-3’te yer alan çizelgeye nazaran hesaplanan kişi başı maliyeti,

b) Türk Silahlı Kuvvetleri ve başka Devlet kurumları bünyesinde verilen eğitim ve kursların kendi mevzuatı doğrultusunda, mevzuatı olmaması durumunda Ek-3’te yer alan çizelgeye nazaran hesaplanan maliyetleri,

c) (a) ve (b) bentleri dışında verilen eğitimlerde, kurslara katılma ve eğitim sarfiyatı ödemeleri,

ç) Yurt dışı lisansüstü eğitim ve kurslar için yapılan ödemeler,

d) 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu ve ilgili öteki mevzuat kararları uyarınca işçiye yapılan ödemeler,

dikkate alınır.

(2) 7 nci unsura nazaran yapılacak maliyet hesabı; 4678 sayılı Kanuna tabi kontratlı subay ve astsubaylardan muvazzaflığa geçenlerin ön kontrat imzalama tarihinden itibaren yapılır.

(3) Statü değiştirerek subay yahut astsubay naspedilen çalışanın, maliyet hesabı Jandarma Genel Komutanlığı ve Kıyı Güvenlik Komutanlığında birinci misyona başlama tarihi temel alınarak yapılır.

(4) Birinci fıkranın (ç) bendinin hesabında, 21/1/1974 tarihli ve 7/7756 sayılı Bakanlar Şurası Kararıyla yürürlüğe konulan Yetiştirilmek Gayesiyle Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmeliğin 12 nci unsuruna nazaran yapılan maaş kesintileri düşülür.

(5) Birinci fıkranın (a) bendindeki kişi başı eğitimlerin maliyetleri Akademi, Jandarma Genel Komutanlığı ve Kıyı Güvenlik Komutanlığı bünyesindeki eğitim merkezleri ve eğitim vermekle görevlendirilen başka üniteler tarafından, her eğitim ve kurs devri sonunda hesaplanır.

(6) Birinci fıkra kapsamında yapılan eğitim ve kurs hesaplamalarına ilişkin maliyet raporu Akademi, Jandarma Genel Komutanlığı ve Kıyı Güvenlik Komutanlığı bünyesindeki eğitim merkezleri ve eğitim vermekle görevlendirilen öbür üniteler tarafından işçinin özlük belgesine yahut evsaf kartına işlenmek üzere kursun kapanışına müteakip en geç üç ay içerisinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Kıyı Güvenlik Komutanlığına gönderilir. Rastgele bir sebeple eğitimini tamamlamayan yahut başarısız olan işçiye yapılan masraflar, eğitimden ayrıldığı tarih dikkate alınarak maliyet raporuna dahil edilir.

(7) Akademi yahut eğitim merkezlerinde icra edilen eğitimler için diğer üniteler tarafından bir ödeme yapılması durumunda, yapılan maliyetlere ait bilgiler ödeme yapan ünite tarafından, Akademi yahut eğitim merkezlerine bildirilir ve maliyet raporuna işlenmesi sağlanır.

(8) Akademi yahut eğitim merkezleri dışındaki eğitimler için ödeme yapan üniteler, ödeme evraklarının bir suretinin çalışanın kıta özlük belgesine işlenmesini sağlar.

(9) Yurt dışı eğitim ve kurs ödemeleri gerçekleştiren ünite tarafından, çalışana yapılan harcama, döviz ve TL cinsinden İşçi Başkanlığına bildirilir ve ödeme evraklarının bir sureti çalışanın özlük evrakına yahut evsaf kartına işlenmesi sağlanır.

(10) Bu Yönetmeliğe nazaran hesaplanan hizmet içi eğitim ve lisansüstü eğitim maliyetlerine ait evraklar 25 yıl mühletle ödeme yapan ünitelerce saklanır.

Yurt dışına eğitim gayesiyle gönderilen işçiden alınacak yüklenme senedi ile muteber imzalı müteselsil kefalet senedi

UNSUR 9 – (1) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek 34 üncü unsuruna nazaran; tahsil yapmak, yetiştirilmek, eğitilmek, bilgilerini artırmak, staj yapmak yahut gibisi bir nedenle süreksiz periyodik görevlendirilmek suretiyle, üç ay yahut daha fazla müddet ile yurt dışına gönderilen çalışandan, örneği Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenen Yüklenme Senedi ile Muteber İmzalı Müteselsil Kefalet Senedi alınır.

İşçinin öğrencilik ve ön mukavele devrine ilişkin maliyet hesabı

UNSUR 10 – (1) Akademide tahsil yahut eğitim gören çalışanın, öğrencilik yahut ön mukavele devrine ait maliyet hesabı, Ek-2’de yer alan çizelgedeki maliyet kalemlerini kapsayacak biçimde Akademi tarafından yapılır.

(2) Jandarma Genel Komutanlığı ve Kıyı Güvenlik Komutanlığı ismine, eğitimin bir kısmını yahut tamamını Akademi haricinde gören işçinin, öğrencilik ve ön mukavele devrine ait maliyet hesabı, öncelikle eğitim yahut tahsil kurumunun kendi mevzuatına nazaran, olmaması durumunda Ek-2’de yer alan çizelgedeki maliyet kalemlerini kapsayacak biçimde Akademi tarafından ilgili eğitim ve öğretim kurumundan talep edilir.

İşçi tazminatının hesaplanması ile takip ve tahsil metodu

HUSUS 11 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında tahsil edilecek tazminatın hesaplaması işçinin ilişiğinin kesilmesinin akabinde, Jandarma Genel Komutanlığı ve Kıyı Güvenlik Komutanlığı tarafından yapılır.

(2) Tazminat hesaplaması, 10 uncu unsura nazaran hesaplanan öğrencilik yahut ön kontrat periyodu maliyeti ile 8 inci unsura nazaran eğitim maliyetlerini kapsar.

(3) Birinci mukavele müddeti içerisinde ilişiği kesilen kontratlı subay ve astsubaylar için birinci kontrat müddeti yükümlülük mühleti olarak kabul edilir.

(4) Tazminat hesaplaması yapılırken mecburi hizmet mühletinin eksik kalan kısmı dikkate alınır. Tazminat meblağı, yükümlülük müddetlerinin eksik kalan kısmı ile orantılı olacak halde hesaplanır. Noksan hizmet gün olarak hesaplanır.

(5) 7 nci unsurdaki faaliyetlere ait harcamaların maliyet hesaplamalarında, işçinin fiilen katıldığı günler temel alınır.

(6) Yabancı memleketlere tahsil, staj, kurs, ihtisas yahut görgü ve bilgilerini artırmak maksadıyla gitmiş olanlardan, yurt dışında bulundukları mühlet içerisinde aldıkları aylık ve Devletçe yapılan masrafların dört katı meblağ tazminat hesaplamasına ayrıyeten eklenir.

(7) Altıncı fıkra hariç olmak üzere, 10 uncu hususa nazaran hesaplanan öğrencilik maliyeti ile 8 inci unsura nazaran hesaplanan eğitim maliyetlerinden doğan alacaklar için yıl temel alınarak, masrafların sarf tarihinden tahsil tarihine kadar, 3095 sayılı Kanunun 1 inci hususunda belirtilen faiz oranına nazaran tazminat hesabı yapılır ve işçiden tahsil edilir.

(8) Bu Yönetmelik kapsamına giren işçinin tazminata temel evrakları, toplam yükümlülük mühleti ile eksik kalan yükümlülük mühleti hesabı İşçi Başkanlığı tarafından ilgilisine nazaran Mali Hizmetler Başkanlığına yahut Strateji Geliştirme Başkanlığına gönderilir.

(9) İlgilisine nazaran Mali Hizmetler Başkanlığı yahut Strateji Geliştirme Başkanlığınca belirlenecek temeller doğrultusunda;

a) Tahsil edilecek tazminat (anapara) fiyatının (döviz/TL cinsinden) hesaplanması,

b) Borç meblağının ilgililere bildirilmesi,

c) Tahsil edilecek tazminat meblağının takip ve tahsil,

süreçleri yerine getirilir.

(10) Kontratlı subay ve astsubaylara Devletçe yapılan masraf 6183 sayılı Kanununa nazaran tahakkuk ettirilerek, sarf tarihinden tahsil tarihine kadar 6183 sayılı Kanunun 51 inci hususunda belirtilen faiz oranı uygulanır.

(11) Tazminata ait hazırlanan evraklar; tazminatı ödemekle yükümlü bulunanlara, kefiller ile Hazine ve Maliye Bakanlığı ünitelerine gönderilir.

DÖRDÜNCÜ KISIM

Öğrenciler, Kontratlı Subay ve Astsubay Adayları ile İşçi İçin

Hesap Edilen Tazminatın Tahsilinde Taksitlendirme

Taksitlendirme ve tahsil sistemleri

HUSUS 12 – (1) Tahakkuk eden tazminatı ödemekle yükümlü bulunanların yazılı taksitlendirme talepleri, alacağın takibinden sorumlu ünite tarafından alınarak Hukuk Hizmetleri Başkanlığına uygun görüş/onay için gönderilir. Uygun görüş/onay alınmasını müteakip tazminat meblağı taksitlendirilebilir.

(2) Taksitlendirme müddeti azami beş yıl olup bu müddet içerisinde tazminat faiziyle birlikte tahsil edilir. Ödeme zahmetinde bulunduğunu ispatlayan borçlunun talebi ve bu talebin uygun görülmesi halinde taksitlendirme mühleti uzatılabilir.

(3) Tahakkuk eden tazminatı ödemekle yükümlü bulunanların yazılı taksitlendirme talebi üzerine, alacağın takibinden sorumlu ünite taksitlendirme müddeti, taksit sayısı ve meblağları ile ödeme vakitlerini belirleyen bir ödeme planı yapar. Tahakkuk eden tazminatı ödemekle yükümlü bulunanların taksitlerini ödeme planına uygun ve vadesinde nizamlı olarak ödeyeceklerine dair borçlu ve alacağın takibinden sorumlu ünite ortasında sulh kontratı yapılır.

(4) Tahakkuk eden tazminatı ödemekle yükümlü bulunanların, taksitlendirme taleplerine ait Hukuk Hizmetleri Başkanlığının uygun görüş/onayı alınıncaya kadar, dilekçede belirtilen birinci taksit ölçüsünü çabucak, takip eden taksitleri de sistemli olarak öderler. Ödenen tüm taksitler asıl borçtan mahsup edilir. Yetkili makamdan alınan taksitlendirme onayında kararlaştırılan taksit ölçüsü, ödenen taksit ölçüsünden fazla olduğu takdirde, onayda belirtilen birinci taksit tarihinden itibaren geçen taksit müddetlerine ilişkin toplam fark peşin olarak tahsil edilir.

(5) Sulh kontratı kararları yerine getirilmediği takdirde tazminat alacağı muaccel olur. Alacak muaccel olduğu tarihten itibaren 6183 sayılı Kanunun 51 inci unsuruna nazaran belirlenen gecikme artırımı oranında hesaplanan faizi ile birlikte takip ve tahsil edilir.

(6) Taksitlendirme süreçleri ile takip ve tahsil süreçleri bir ila beşinci fıkralarda yazılı asıllar ile 26/9/2011 tarihli ve 659 sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu Yönetimleri ve Özel Bütçeli Yönetimlerde Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine Ait Kanun Kararında Kararname kararlarına nazaran yürütülür.

BEŞİNCİ KISIM

Süreksiz ve Son Kararlar

Geçiş kararları

SÜREKSİZ HUSUS 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten evvel, Jandarma Genel Komutanlığı, Kıyı Güvenlik Komutanlığı ve Akademiden ilişiği kesilenlerden, tazminat takip ve tahsil süreçleri başlatılmış olanlara 3/9/1985 tarihli ve 18857 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Askeri Okullara Alınan Öğrenciler ile Silahlı Kuvvetler Hesabına Fakülte ve Yüksek Okullarda Okuyan Öğrenciler İçin Yüklenme Senedi Düzenlenmesine ve Bu Okullardan Çeşitli Sebeplerle Ayrılacak Öğrencilere yahut Kefillerine Ödettirilecek Tazminata Dair Yönetmelik ile 17/12/2005 tarihli ve 26026 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türk Silahlı Kuvvetleri Çalışanının Tahsil, Eğitim ve Yetiştirme Masraflarının Tespitine Dair Yönetmelik kararları uygulanır.

Yürürlük

HUSUS 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

HUSUS 14 – (1) Bu Yönetmelik kararlarını İçişleri Bakanı ile Hazine ve Maliye Bakanı ortaklaşa yürütür.

EK- BELGEYİ İNDİRMEK İÇİN

Memurlar

YORUM YAP

Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.