hava 19° Orta
DOLAR 27,1286 %% -0.02
EURO 28,9245 %% 0.04
GRAM ALTIN 1.674,39 %% -0,01
ÇEYREK A. 2.737,62 %% -0,01
BITCOIN 724.259 %-1.626
SON DAKİKA
Google News

Orman Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliği

YÖNETMELİK Orman Genel Müdürlüğünden: ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞANI MİSYONDA YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM …

Son Güncelleme :

21 Mart 2021 - 23:40

Orman Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliği

YÖNETMELİK

Orman Genel Müdürlüğünden:

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞANI MİSYONDA YÜKSELME

VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ KISIM

Maksat, Kapsam, Destek ve Tanımlar

Emel

UNSUR 1 – (1) Bu Yönetmeliğin gayesi; liyakat ve meslek unsurları çerçevesinde, hizmet gerekleri ve işçi planlaması temel alınarak Orman Genel Müdürlüğü işçisinin vazifede yükselme ve unvan değişikliklerine ait yol ve temelleri belirlemektir.

Kapsam

HUSUS 2 – (1) Bu Yönetmelik; Orman Genel Müdürlüğünde 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak misyon yapan işçiden vazifede yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atanacakları kapsar.

Destek

UNSUR 3 – (1) Bu Yönetmelik; 657 sayılı Kanun, 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, Bağlı Kurum ve Kuruluşlar ile Öteki Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Heyeti Kararı ile yürürlüğe giren Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Vazifede Yükselme ve Unvan Değişikliği Asıllarına Dair Genel Yönetmelik kararlarına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

UNSUR 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Alt misyon: 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 509 uncu unsurunda yer alan hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki misyonları,

b) Birebir seviye vazife: Hiyerarşi, misyon, yetki ve sorumluluk açısından birebir kümede ya da küme içinde alt kümeler olması halinde birebir alt kümede gösterilen vazifeleri,

c) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,

ç) Bölge Müdürlüğü: Orman Bölge Müdürlüğünü,

d) Genel Müdürlük: Orman Genel Müdürlüğünü,

e) Vazifede yükselme: Bu Yönetmelikte belirtilen misyonda yükselmeye tabi misyonlara tıpkı yahut diğer hizmet kümelerinden yapılacak vazifede yükselme niteliğindeki atamaları,

f) Vazifede yükselme imtihanı: Bu Yönetmelik kararlarına nazaran misyonda yükselme suretiyle atanacaklar için yapılan yahut yaptırılan yazılı ve yapılan kelamlı imtihanı,

g) Hizmet ünitesi: Orman Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında yer alan üniteleri,

ğ) Hizmet kümesi: Birebir seviye misyonlar ile misal vazifelerin yer aldığı kümeleri,

h) Hizmet mühleti: 657 sayılı Kanunun 68 inci unsurunun (B) bendi kararlarına nazaran hesaplanan müddetleri,

ı) İş günü: Ulusal bayram ile genel ve hafta sonu tatil günleri hariç öteki günleri,

i) Orman işletme şefi: Orman işletme müdürlüklerine bağlı orman işletme şefliklerinde orman mühendisliği kısmı mezunu olan ve mühendis takımında orman işletme şefliği misyonunu yürütenleri,

j) Şef (teknik): Orman işletme, orman fidanlık, ağaçlandırma ve toprak koruma, depo, kadastro ve mülkiyet, arboretum, elektronik haberleşme ve atölye, eğitim merkezi, emlak, ormancılık müze, tamir bakım ve atölye, makine işletme ve bakım, tıbbı ve aromatik bitkiler merkezi, site bakım şefliği vazifesini yürüten çalışanı,

k) Unvan değişikliği: En az ortaöğretim seviyesinde mesleksel yahut teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ait vazifelere yapılan atamaları,

l) Unvan değişikliği imtihanı: En az ortaöğretim seviyesinde mesleksel yahut teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ait misyonlara atanabilmek için yaptırılan yazılı ve yapılan kelamlı imtihanı,

m) Üst vazife: 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 509 uncu hususunda yer alan hiyerarşik kademeler temel alınarak belirlenen daha üst seviyedeki misyonları,

n) YDS/e-YDS: Yabancı Lisan Bilgisi Düzey Tespit Sınavını/Elektronik Yabancı Lisan Bilgisi Düzey Tespit İmtihanını,

tabir eder.

İKİNCİ KISIM

Misyonda Yükselme ve Unvan Değişikliğine Ait Temeller

Misyonda yükselme ve unvan değişikliğine tabi takımlar ve hizmet kümeleri

HUSUS 5 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında vazifede yükselme ve unvan değişikliğine tabi takımlar aşağıda belirtilmiştir.

(2) Misyonda yükselme suretiyle atama yapılacak takımlar şunlardır:

a) İdare hizmetleri kümesi;

1) Şube müdürü, fidanlık müdürü, eğitim merkezi müdürü, yedek kesim depo müdürü, tıbbi ve aromatik bitkiler merkezi müdürü, başmühendis,

2) Fidanlık müdür yardımcısı, yedek kesim depo müdür yardımcısı,

3) İşletmeler saymanı, sayman,

4) Şef,

b) Hukuk hizmetleri kümesi;

1) Hukuk müşaviri,

c) Araştırma, planlama, eğitim ve savunma hizmetleri kümesi;

1) Eğitim uzmanı, uzman, sivil savunma uzmanı, APK uzmanı,

ç) Bilgi süreç hizmetleri kümesi;

1) Çözümleyici,

d) İdari hizmetler kümesi;

1) Ayniyat saymanı,

2) Bilgisayar işletmeni, data hazırlama ve denetim işletmeni, memur, muhafaza ve güvenlik vazifelisi, daktilograf, ambar memuru, mutemet, veznedar, santral memuru, haberleşme memuru, matbaacı, orman koruma memuru, sürücü,

e) Takviye hizmetleri kümesi;

1) Bekçi, hizmetli, rasatçı yardımcısı, teknisyen yardımcısı, aşçı, kaloriferci.

(3) Unvan değişikliğine tabi takımlar şunlardır:

a) Mühendis, mimar, arkeolog, jeolog, jeomorfolog, istatistikçi, ekonomist, fizyoterapist, fizikçi, kimyager, biolog, psikolog, diyetisyen, avukat, öğretmen, programcı, mütercim, tekniker, teknisyen, haberleşme teknisyeni, çocuk gelişimcisi, hemşire, laborant, sıhhat memuru, sıhhat teknisyeni, çocuk eğitimcisi, rasatçı.

Misyonda yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak genel kaideler

UNSUR 6 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen misyonda yükselme imtihanına tabi takımlara atama yapılabilmesi için aşağıda belirtilen genel kurallar aranır:

a) Vazifede yükselme yazılı ve kelamlı imtihanında başarılı olmak.

b) 657 sayılı Kanunun 68 inci unsurunun (B) bendinde belirtilen hizmet müddeti koşullarına sahip olmak.

c) Misyonda yükselme imtihanına tabi olarak atanacaklarda, ilan edilen takım için bu koşulu sağlayan işçi bulunmaması durumu hariç, daha alt seviyedeki takımların birinde olmak üzere hizmet ünitelerinde en az 3 yıl çalışmış olmak.

Vazifede yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak özel koşullar

UNSUR 7 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen vazifede yükselme imtihanlarına tabi takımlara atama yapılabilmesi için aşağıda belirtilen özel kaideler aranır:

a) Şube müdürü (teknik) takımına atanabilmek için;

1) Fakülte yahut dört yıllık yüksekokulların atanılacak takımın ilgili kısımlarından mezun olmak,

2) En az 14 yıl hizmeti bulunmak ve hizmet ünitelerinde müdür yardımcısı olarak en az 2 yıl ya da şube müdürlüklerine bağlı mühendis yahut mimar olarak başka farklı yahut toplam en az 5 yıl çalışmış olmak,

b) Şube müdürü (idari) takımına atanabilmek için;

1) Fakülte yahut dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) En az 14 yıl hizmeti bulunmak ve hizmet ünitelerinde işletmeler saymanı, sayman takımlarında farklı başka yahut toplam en az 2 yıl ya da uzman, eğitim uzmanı, sivil savunma uzmanı, APK uzmanı takımlarında farklı ayrı yahut toplam en az 3 yıl ya da şef (idari), ayniyat saymanı, çözümleyici, istatistikçi, ekonomist, fizikçi, kimyager, biolog, programcı, mütercim, tekniker takımlarında başka ayrı yahut toplam en az 5 yıl ya da bilgisayar işletmeni, bilgi hazırlama ve denetim işletmeni takımlarında başka farklı yahut toplam en az 10 yıl çalışmış olmak,

c) Fidanlık müdürü takımına atanabilmek için;

1) Fakültelerin orman mühendisliği kısmı mezunu olmak,

2) En az 14 yıl hizmeti bulunmak ve hizmet ünitelerinde atamaya yetkili amir tarafından yapılan görevlendirmeler dahil işletme müdür yardımcısı yahut fidanlık müdür yardımcısı misyonlarında farklı başka yahut toplam en az 2 yıl çalışmış olmak,

ç) Eğitim merkezi müdürü takımına atanabilmek için;

1) Fakültelerin orman mühendisliği kısmı mezunu olmak,

2) En az 14 yıl hizmeti bulunmak ve hizmet ünitelerinde atamaya yetkili amir tarafından yapılan görevlendirmeler dahil işletme müdür yardımcısı misyonunda en az 2 yıl çalışmış olmak,

d) Yedek kesim depo müdürü takımına atanabilmek için;

1) Fakültelerin mühendislik kısımlarının birinden mezunu olmak,

2) En az 14 yıl hizmeti bulunmak ve hizmet ünitelerinde işletme müdür yardımcısı yahut yedek kesim depo müdür yardımcısı takımlarında başka farklı yahut toplam en az 2 yıl çalışmış olmak,

e) Tıbbi ve aromatik bitkiler merkezi müdürü takımına atanabilmek için;

1) Fakültelerin orman mühendisliği kısmı mezunu olmak,

2) En az 14 yıl hizmeti bulunmak ve hizmet ünitelerinde işletme müdür yardımcısı yahut enstitü müdür yardımcısı takımlarında başka farklı yahut toplam en az 2 yıl ya da Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Merkezi Müdürlüğünde mühendis takımında en az 10 yıl çalışmış olmak,

f) Başmühendis takımına atanabilmek için;

1) Bu bendin (4) numaralı alt bendi kararı gizli kalmak kaydıyla fakültelerin orman mühendisliği kısmı mezunu olmak,

2) En az 14 yıl hizmeti bulunmak,

3) (1) numaralı alt bentte yer alan tahsil koşulunu taşıyanların enstitü müdürlüklerinde başmühendis takımına atanabilmesi için enstitü müdürlüklerinde mühendis takımında en az 5 yıl çalışmış olmak,

4) (1) numaralı alt bentte yer alan tahsil kuralını taşımayan mühendislerin enstitü müdürlüklerinde başmühendis takımına atanabilmesi için araştırma başmühendisliklerinin misyon alanına giren hususla ilgili bir alanda doktora yapmış olmak kaydıyla enstitü müdürlüklerinde mühendis takımında en az 5 yıl çalışmış olmak,

5) Etüt proje, orman amenajman, amenajman rehberlik ve kontrol, orman kadastro başmühendisliklerinde başmühendis takımına atanabilmek için (1) numaralı alt bentte yer alan tahsil koşulunu taşımak kaydıyla ilgili başmühendislik hizmet ünitesinde mühendis takımında başka farklı yahut toplam en az 3 yıl çalışmış olmak,

g) Fidanlık müdür yardımcısı takımına atanabilmek için;

1) Fakültelerin orman mühendisliği kısmı mezunu olmak,

2) En az 12 yıl hizmeti bulunmak ve orman işletme, ağaçlandırma ve toprak koruma yahut orman fidanlık şefi vazifesinde başka ayrı yahut toplam en az 5 yıl çalışmış olmak,

ğ) Yedek kesim depo müdür yardımcısı takımına atanabilmek için;

1) Fakültelerin mühendislik kısımlarının birinden mezun olmak,

2) En az 12 yıl hizmeti bulunmak ve hizmet ünitelerinde mühendis takımında en az 5 yıl çalışmış olmak,

h) İşletmeler saymanı ve sayman takımına atanabilmek için;

1) Fakülte yahut dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) En az 8 yıl hizmeti bulunmak ve Genel Müdürlük, Bölge Müdürlükleri, Orman İşletme Müdürlükleri ile öteki ünitelerin döner sermaye muhasebe hizmet ünitelerinde yahut Genel Müdürlük ve Bölge Müdürlüklerinde özel bütçe muhasebe hizmet ünitelerinde farklı başka yahut toplam son 3 yıl çalışmış olmak,

ı) Ayniyat saymanı takımına atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) En az 8 yıl hizmeti bulunmak ve hizmet ünitelerinde bilgisayar işletmeni, bilgi hazırlama ve denetim işletmeni, memur, ambar memuru, mutemet, veznedar takımlarında başka ayrı yahut toplam en az 3 yıl çalışmış olmak,

i) Şef (idari) takımına atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) En az 8 yıl hizmeti bulunmak ve hizmet ünitelerinde bilgisayar işletmeni, data hazırlama ve denetim işletmeni, memur, ambar memuru, mutemet, veznedar, teknisyen, laborant, haberleşme memuru takımlarında başka farklı yahut toplam en az 5 yıl çalışmış olmak,

j) Eğitim uzmanı, uzman ve sivil savunma uzmanı takımına atanabilmek için;

1) Fakülte yahut dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) En az 8 yıl hizmeti bulunmak ve hizmet ünitelerinde bilgisayar işletmeni, bilgi hazırlama ve denetim işletmeni, memur, ambar memuru, mutemet, veznedar, haberleşme memuru, laborant, teknisyen takımlarında farklı başka yahut toplam en az 5 yıl çalışmış olmak,

k) Çözümleyici takımına atanabilmek için;

1) Fakülte yahut dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) En az 8 yıl hizmeti bulunmak,

3) Bilgisayar sistemleri idaresi ile sistem çözümleme yahut sistem programlama hususlarında deneyimli olduğunu belgelemek,

4) En az iki bilgisayar işletim sisteminin uygulamasını bildiğini belgelemek,

5) Tekniker, programcı takımlarında farklı ayrı yahut toplam en az 3 yıl ya da bilgisayar işletmeni, bilgi hazırlama ve denetim işletmeni, memur, ambar memuru, mutemet, veznedar, haberleşme memuru, teknisyen takımlarında farklı ayrı yahut toplam en az 5 yıl çalışmış olmak,

l) Bilgisayar işletmeni yahut bilgi hazırlama ve denetim işletmeni takımına atanabilmek için;

1) En az ortaöğretim mezunu olmak,

2) Bitirdiği okulun ders müfredatında en az iki periyot bilgisayarla ilgili ders aldığını belgelemek ya da bilgisayar eğitimi aldığına dair Ulusal Eğitim Bakanlığından onaylı sertifika sahibi olmak,

3) Bekçi, hizmetli, rasatçı yardımcısı, teknisyen yardımcısı, aşçı, kaloriferci takımlarında başka ayrı yahut toplam en az 3 yıl çalışmış olmak,

m) Ambar memuru, mutemet, veznedar, santral memuru, haberleşme memuru, memur, daktilograf yahut matbaacı takımına atanabilmek için;

1) En az ortaöğretim mezunu olmak,

2) Bekçi, hizmetli, rasatçı yardımcısı, teknisyen yardımcısı, aşçı, kaloriferci takımlarında başka farklı yahut toplam en az 3 yıl çalışmış olmak,

n) Muhafaza ve güvenlik vazifelisi takımına atanabilmek için;

1) En az ortaöğretim mezunu olmak,

2) 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda belirtilen öbür koşulları taşımak,

3) Özel Güvenlik Vazifelisi Sertifikası sahibi olmak,

4) Bekçi, hizmetli, rasatçı yardımcısı, teknisyen yardımcısı, aşçı, kaloriferci takımlarında farklı ayrı yahut toplam en az 2 yıl çalışmış olmak,

o) Orman koruma memuru takımına atanabilmek için;

1) Meslek yüksekokullarının; ormancılık ve orman eserleri, orman işletmeciliği, ormancılık, orman eserleri, odundışı orman eserleri, fidan yetiştiriciliği, fidan yetiştirme, fidan ve fidecilik, budama ve aşılama, avcılık ve yaban hayatı, av ve yaban hayatı kısımlarının birinden mezun olmak,

2) Kolluk kuvveti vazifesi yapmasına, silah kullanmasına ve arazi koşullarında çalışmasına mani bir hali olmadığına dair sıhhat kurum ve kuruluşlarından sıhhat konseyi raporu almış olmak,

3) Bekçi, hizmetli, rasatçı yardımcısı, teknisyen yardımcısı, aşçı, kaloriferci takımlarında başka farklı yahut toplam en az 3 yıl çalışmış olmak,

ö) Sürücü takımına atanabilmek için;

1) En az ortaöğretim mezunu olmak,

2) En az 3 yıllık (B) sınıfı şoför evrakına sahip olmak,

3) Psikoteknik muayenelerinin yapıldığını gösteren belgeyi ibraz etmek,

4) Bekçi, hizmetli, rasatçı yardımcısı, teknisyen yardımcısı, aşçı, kaloriferci takımlarında başka farklı yahut toplam en az 3 yıl çalışmış olmak,

gerekir.

Vazifede yükselme imtihanına tabi olmadan atanılacak takımlar ve bu takımlar için aranacak özel kurallar

UNSUR 8 – (1) Hukuk müşaviri, bölge müdür yardımcısı, işletme müdürü, enstitü müdürü, işletme müdür yardımcısı, enstitü müdür yardımcısı takımlarına imtihansız atama yapılır. Lakin bu takımlara yapılacak atamalarda 657 sayılı Kanunun 68 inci unsurunun (B) bendinde belirtilen atanabilme kaidelerinin yanı sıra aşağıdaki kurallar aranır:

a) Hukuk müşaviri takımına atanabilmek için;

1) Hukuk fakültesi mezunu olmak,

2) En az 10 yıl hizmeti bulunmak ve hizmet ünitelerinde son 5 yıl avukat takımında çalışmış olmak,

b) Bölge müdür yardımcısı takımına atanabilmek için;

1) Fakültelerin orman mühendisliği kısmı mezunu olmak,

2) Hizmet ünitelerinde şube müdürü, işletme müdürü, fidanlık müdürü, enstitü müdürü vazifelerinde farklı ayrı yahut toplam en az 3 yıl çalışmış olmak,

c) İşletme müdürü takımına atanabilmek için;

1) Fakültelerin orman mühendisliği kısmı mezunu olmak,

2) En az 14 yıl hizmeti bulunmak ve hizmet ünitelerinde atamaya yetkili amir tarafından yapılan görevlendirmeler dahil işletme müdür yardımcısı yahut fidanlık müdür yardımcısı vazifelerinde farklı ayrı yahut toplam en az 2 yıl çalışmış olmak,

ç) Enstitü müdürü takımına atanabilmek için;

1) Fakültelerin orman mühendisliği kısmı mezunu olmak,

2) En az 14 yıl hizmeti bulunmak ve hizmet ünitelerinde atamaya yetkili amir tarafından yapılan görevlendirmeler dahil işletme müdür yardımcısı yahut fidanlık müdür yardımcısı vazifelerinde başka farklı yahut toplam en az 3 yıl ya da araştırma enstitülerinde başmühendis misyonunda yahut enstitüsü müdür yardımcısı takımında farklı ayrı yahut toplam en az 3 yıl çalışmış olmak,

3) Enstitü Müdürlüklerinin çalışma mevzuları ile ilgili bir alanda doktora yapmış olmak,

d) İşletme müdür yardımcısı takımına atanabilmek için;

1) Fakültelerin orman mühendisliği kısmı mezunu olmak,

2) En az 12 yıl hizmeti bulunmak,

3) Orman işletme şefi vazifesinde en az 5 yıl çalışmış olmak,

e) Enstitü müdür yardımcısı takımına atanabilmek için;

1) Fakültelerin orman mühendisliği kısmı mezunu olmak,

2) En az 12 yıl hizmeti bulunmak ve enstitü müdürlüklerinde mühendis takımında en az 5 yıl çalışmış olmak,

3) Enstitü Müdürlüklerinin çalışma mevzuları ile ilgili bir alanda tezli yüksek lisans yapmış olmak,

gerekir.

Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aranacak genel koşullar

UNSUR 9 (1) Unvan değişikliği suretiyle yapılacak atamalarda aşağıdaki genel kaideler aranır:

a) Unvan değişikliği yazılı ve kelamlı imtihanında başarılı olmak.

b) 657 sayılı Kanunun 68 inci unsurunun (B) bendinde belirtilen hizmet mühleti kurallarına sahip olmak.

Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aranacak özel koşullar

HUSUS 10 – (1) Bu hususta belirtilen takımlara unvan değişikliği suretiyle yapılacak atamalarda aşağıdaki özel koşullar aranır:

a) Mühendis, mimar, arkeolog, jeolog, jeomorfolog, istatistikçi, fizikçi, kimyager, biolog, psikolog, diyetisyen takımlarına atanabilmek için;

1) Fakültelerin yahut en az dört yıllık eğitim veren yüksekokulların ilgili kısımlarından mezun olmak,

b) Avukat takımına atanabilmek için;

1) Hukuk fakültesi mezunu olmak,

2) Avukatlık ruhsatına sahip olmak,

c) Ekonomist takımına atanabilmek için;

1) Fakülte yahut en az dört yıllık eğitim veren yüksekokulların iktisat, bankacılık, bankacılık ve finans, iktisat ve finans, ekonomi-yönetim bilimleri, finans matematiği, milletlerarası finans, memleketler arası ticaret, milletlerarası ticaret ve finansman, memleketler arası ticaret ve işletmecilik, maliye kısmı mezun olmak,

ç) Öğretmen takımına atanabilmek için;

1) Fakülte yahut yüksekokulların, okul öncesi öğretmenliği, ana okulu öğretmenliği, çocuk gelişimi ve okul öncesi eğitimi öğretmenliği, çocuk gelişimi ve eğitimi öğretmenliği yahut çocuk gelişimi ve eğitimi kısmı mezunu olmak,

2) Pedagojik Formasyon Programını muvaffakiyet ile tamamladığını belgelemek,

d) Mütercim takımına atanabilmek için;

1) Fakülte yahut en az dört yıllık eğitim veren yüksekokulların filoloji, mütercim-tercümanlık kısmı yahut öbür ilgili kısımlarından mezun olmak,

2) Son müracaat tarihi prestijiyle geçerlilik müddeti dolmamış, İngilizce, Almanca, Fransızca, Arapça, Rusça yahut Genel Müdürlükçe tespit edilecek ve imtihan ilanında belirtilecek öteki yabancı lisanlardan en az birinden YDS/e-YDS’den en az (B) düzeyinde lisan dokümanı yahut lisan yeterliliği bakımından Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca buna denkliği kabul edilen ve milletlerarası geçerliliği bulunan dokümana sahip olmak,

e) Programcı takımına atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yüksekokulların bilgisayar programcılığı kısmından mezun olmak yahut dört yıl müddetli yükseköğretim mezunu olup Ulusal Eğitim Bakanlığından onaylı programcı sertifikasına sahip olmak,

2) En az iki programlama lisanını bildiğini belgelemek,

f) Hemşire, sıhhat memuru takımına atanabilmek için;

1) Fakültelerin, yüksekokulların yahut sıhhat meslek liselerinin ilgili kısımlarından mezun olmak,

g) Fizyoterapist takımına atanabilmek için;

1) Fakülte yahut yüksekokulların ilgili kısımlarından mezun olmak,

ğ) Tekniker takımına atanabilmek için;

1) En az iki yıl müddetli mesleksel yahut teknik yüksekokulların ilgili kısımlarından mezun olmak,

h) Teknisyen, haberleşme teknisyeni, sıhhat teknisyeni, rasatçı takımına atanabilmek için;

1) Mesleksel yahut teknik liselerin ilgili kısımlarından mezun olmak,

ı) Laborant takımına atanabilmek için;

1) En az iki yıllık meslek yüksekokullarının ilgili kısımlarından mezun olmak,

i) Çocuk gelişimcisi takımına atanabilmek için;

1) En az iki yıllık meslek yüksekokullarının ilgili kısımlarından mezun olmak,

j) Çocuk eğitimcisi takımına atanabilmek için;

1) En az iki yıllık meslek yüksekokullarının ilgili kısımlarından mezun olmak,

gerekir.

ÜÇÜNCÜ KISIM

Misyonda Yükselme yahut Unvan Değişikliği İmtihanı Asılları

Duyuru

HUSUS 11 – (1) Genel Müdürlükçe uygun görülen misyonda yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atama yapılacak boş takımların unvanı, adedi ve niteliklerine nazaran müracaat kaideleri ve bu imtihana ait husus başlıkları yazılı imtihandan en az 30 gün evvel işçiye Genel Müdürlük internet sitesinde duyurulur.

Müracaat

HUSUS 12 – (1) Yapılacak duyuru üzerine beş iş gününden az olmamak üzere ilanda belirtilen müracaat mühletinin son günü prestijiyle aranan nitelikleri taşıyanlar, son müracaat tarihine kadar müracaat kaidelerini taşıdığı farklı unvanlı takımlardan yalnızca biri için üniteleri aracılığıyla müracaat yaparlar.

(2) Aylıksız izinde bulunanlar dahil olmak üzere ilgili mevzuat uyarınca verilen müsaadeleri kullanmakta olanların da imtihana katılmaları mümkündür.

(3) Yapılan müracaatların İşçi Dairesi Başkanlığınca incelenmesi sonucunda aranan kaideleri taşıyanlara ait liste Genel Müdürlük internet sitesinde ilan edilir.

(4) Aday memur statüsünde bulunanlar ve başka kurumların çalışanı müracaat yapamazlar.

Yazılı imtihan

UNSUR 13 – (1) Misyonda yükselme yazılı imtihanı, vazifede yükselmeye tabi vazifeler için bu imtihana ait bahis başlıklarına duyuruda yer verilmek suretiyle Genel Müdürlükçe yapılabileceği üzere Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Ulusal Eğitim Bakanlığına yahut yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılabilir.

(2) Bu Yönetmelik kapsamındaki işçinin, en az ortaöğretim seviyesindeki mesleksel yahut teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ait misyonlara atanmaları, bu Yönetmelikte belirtilen yordam ve asıllar çerçevesinde yapılacak unvan değişikliği imtihanı sonundaki başarısına nazaran gerçekleştirilir. Unvan değişikliği yazılı imtihanı, bu imtihana ait bahis başlıklarına duyuruda yer verilmek suretiyle Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Ulusal Eğitim Bakanlığına yahut yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılır.

(3) İmtihanların yaptırılması durumunda;

a) Yazılı imtihanların yürütülmesine ait süreçler ve itiraza ait konular bu Yönetmelik kararları ve genel kararlar çerçevesinde hazırlanacak bir protokol ile belirlenir.

b) İmtihanı yapan kurumlar tarafından istenecek her türlü imtihan fiyatı ve imtihana ait ödemeler hakkında ilgili mevzuat kararları uygulanır.

(4) Yazılı imtihan yüz tam puan üzerinden kıymetlendirilir. Yazılı imtihanda başarılı sayılabilmek için en az altmış puan almak gerekir.

Kelamlı imtihan

HUSUS 14 – (1) Yazılı imtihanda en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen takım sayısının beş katına kadar aday kelamlı imtihana alınır. Son adayla tıpkı puana sahip olan çalışanın tamamı kelamlı imtihana alınır.

(2) İlgili işçi, İmtihan Heyetinin her bir üyesi tarafından;

a) İmtihan mevzularına ait bilgi seviyesi,

b) Bir mevzuyu kavrayıp özetleme, tabir yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tavır ve davranışlarının misyona uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel kültürü ve genel yeteneği,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

temel alınarak yüz tam puan üzerinden kıymetlendirilir. Her üyenin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak işçinin kelamlı imtihan puanı tespit edilir. Kelamlı imtihanda yüz üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.

İmtihan Konseyi ve vazifeleri

HUSUS 15 – (1) İmtihan Şurası, Genel Müdürün görevlendireceği bir lider ve dört üye olmak üzere toplam beş asıl ve beş yedek üyeden teşekkül eder. Asıl üyelerin rastgele bir nedenle İmtihan Konseyine katılamamaları halinde yedek üyeler İmtihan Konseyine katılır.

(2) İmtihan Heyetini teşkil eden üyeler, misyonda yükselme imtihanına alınacak çalışandan, lisansüstü tahsil hariç tahsil ve ihraz ettikleri unvanlar prestijiyle daha düşük düzeyde olamazlar.

(3) İmtihan Heyetinin lider ve üyelerinin misyonda yükselme imtihanına eşlerinin, ikinci dereceye kadar, bu derece dahil, kan ve kayın hısımlarının katıldığının tespit edilmesi halinde, bu üye yahut üyeler İmtihan Şurası üyeliğinden çıkartılır ve bunların yerine yedek üye yahut üyeler görevlendirilir.

(4) Muhtaçlık duyulması halinde birebir yordamla birden fazla İmtihan Konseyi oluşturulabilir.

(5) İmtihan Konseyi; imtihanlara ait asılların belirlenmesi, vazifede yükselme yazılı imtihanlarının yapılması yahut yaptırılması, unvan değişikliği yazılı imtihanlarının yaptırılması, kelamlı imtihanların yapılması, imtihan sonuçlarının ilanı, kelamlı imtihanlara ait itirazlar ile Genel Müdürlükçe yapılan yazılı imtihanlara ait itirazların sonuçlandırılması ve imtihanlara ait öteki işleri yürütür.

(6) İmtihan Heyeti üye tamsayısı ile toplanır. Kararlar oy çokluğuyla alınır.

(7) İmtihan Heyetinin sekretarya süreçleri İşçi Dairesi Başkanlığınca yürütülür.

Muvaffakiyet sıralaması

HUSUS 16 – (1) Misyonda yükselme imtihanı yahut unvan değişikliği imtihanı suretiyle ilan edilen boş takım sayısı kadar atama yapılmasında muvaffakiyet puanı temel alınır. Muvaffakiyet puanı, yazılı ve kelamlı imtihan puanlarının aritmetik ortalaması temel alınmak suretiyle tespit edilir ve Genel Müdürlük internet sitesinde ilan edilir. Muvaffakiyet puanlarının eşit olması halinde, sırasıyla;

a) Hizmet mühleti fazla olanlara,

b) Daha üst tahsili bitirmiş olanlara,

c) Üst tahsil mezuniyet notu yüksek olanlara,

öncelik verilir.

(2) Misyonda yükselme imtihanı yahut unvan değişikliği imtihanında başarılı olmalarına karşın, ilan edilen takım sayısı nedeniyle ataması yapılamayacak işçiden en fazla asıl aday sayısı kadar işçi, Genel Müdürlükçe muhtaçlık duyulması halinde ve imtihan duyurusunda da belirtilmek kaidesiyle muvaffakiyet sıralaması listesinde yedek olarak belirlenebilir.

İmtihan sonuçlarına itiraz

UNSUR 17 – (1) İmtihanlara katılanlar imtihan sonuçlarının Genel Müdürlük internet sitesinde ilan edildiği tarihten itibaren 3 iş günü içinde itiraz müracaatlarını ilanda belirtilen formda İşçi Dairesi Başkanlığına gönderilmek üzere vazife yaptıkları ünitelere yazılı olarak yaparlar. Mühleti içerisinde yapılmayan itirazlar dikkate alınmaz. İtiraz müracaatları üniteler tarafından 3 iş günü içinde İşçi Dairesi Başkanlığına gönderilir. Genel Müdürlükçe yapılan imtihanların itiraz müracaatları İmtihan Kurulunca kıymetlendirilerek 5 iş günü içinde karara bağlanır ve ilgililere yazılı olarak bildirilir.

(2) Yazılı imtihan yapmaya yetkili kuruma yaptırılan imtihanlara katılanların itiraz müracaatları birinci fıkrada belirtilen mühlet ve formda İşçi Dairesi Başkanlığına gönderilir. Mühleti içerisinde yapılmayan itirazlar dikkate alınmaz. Yapılan itiraz müracaatları Genel Müdürlük tarafından imtihanı yapan kuruma gönderilir ve imtihan yapan kurum tarafından bedellendirilen itirazlar karara bağlanarak 5 iş günü içinde Genel Müdürlüğe gönderilir. Karara bağlanan itiraz müracaatlarına ait sonuçlar Genel Müdürlükçe ilgililere yazılı olarak bildirilir.

(3) Yazılı imtihanlarda yanlışlı olduğu tespit edilen sorular tüm adaylar için gerçek olarak kabul edilir.

İmtihanların ertelenmesi ve geçersiz sayılması

HUSUS 18 – (1) Yazılı imtihan sorularının imtihan öncesi çalındığının tespit edilmesi halinde yahut sarsıntı, sel ve gibisi doğal afetler yahut salgın hastalıklar nedeniyle imtihanlar ertelenebilir.

(2) İmtihanda kopya çekenler, kopya verenler yahut bunlara teşebbüs edenler, imtihan kağıtlarına belirtici işaret koyanlar imtihan salonundan çıkarılır ve düzenlenecek bir tutanakla imtihanları geçersiz sayılır. Ayrıyeten bu şahısların haklarında disiplin süreci uygulanır. İmtihanlarda kopya çektikleri sonradan tespit edilenlere de tıpkı süreç uygulanır.

(3) İmtihana girecek adayın yerine diğer bir kişinin imtihana girdiğinin anlaşılması halinde, adayın imtihanı geçersiz sayılır ve bu konu bir tutanakla belirlenir. Ayrıyeten ilgililer hakkında da yasal süreç yapılır.

(4) İmtihanlarda aranan nitelik ve kaideleri taşımadıkları halde, imtihanlara girip başarılı olanların imtihanları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir.

Misyonda yükselme yahut unvan değişikliği suretiyle atama

UNSUR 19 – (1)Atanmaya hak kazanan işçi, muvaffakiyet sıralaması listesinin mutlaklaşmasını müteakip en yüksek puandan başlamak üzere belirlenen muvaffakiyet sırasına nazaran üç ay içinde tercihleri doğrultusunda atanır. Tercihlere ait konular muvaffakiyet sıralaması listesinin ilan metninde belirtilir.

(2) Duyurulan takımlardan;

a) Atanma kurallarını taşımadıkları için imtihanların geçersiz sayılması yahut bu sebeple atamaların iptal edilmesi, atanılan misyona geçerli bir mazeret olmaksızın mühleti içinde başlanmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi,

b) Emeklilik, mevt, memurluktan çekilme yahut çıkarılma, öbür unvanlı takımlara ya da diğer bir kuruma naklen atanma,

sebepleriyle boş kalan yahut boşalanlara, muvaffakiyet sıralamasının mutlaklaştığı tarihten itibaren altı aylık süreyi aşmamak üzere birebir unvanlı takımlar için yapılacak müteakip imtihana ait duyuruya kadar, 16 ncı hususa nazaran Genel Müdürlükçe belirlenmiş olması halinde yedekler ortasından muvaffakiyet sıralamasına nazaran atama yapılabilir.

(3) Vazifede yükselme imtihanı yahut unvan değişikliği imtihanına rastgele bir sebeple katılmayanlar ile başarısız olan yahut yedeklerden altı ay içindeki müteakip imtihana ait duyuruya kadar atanmamış olanlar ya da atanma haklarından rastgele bir sebeple feragat edenler, tıpkı unvanlı takımlara yapılacak atamalar için bu Yönetmelikte öngörülen bütün yöntem ve temellere tabidir.

(4) Aşağıda yer verilen misyonlara birinci kez atanmada;

a) Bölge Müdür Yardımcısı olarak atanacakların, hala misyonlu bulundukları Bölge Müdürlüğüne,

b) İşletme Müdürü olarak atanacakların, İşletme Müdür Yardımcısı olarak hala vazifeli bulundukları İşletme Müdürlüğüne,

c) Fidanlık Müdürü olarak atanacakların, Fidanlık Müdür Yardımcısı olarak hala misyonlu bulundukları Fidanlık Müdürlüğüne,

ç) Enstitü Müdürü olarak atanacakların, Enstitü Müdür Yardımcısı olarak hala misyonlu bulundukları Enstitü Müdürlüğüne,

d) İşletme Müdür Yardımcısı olarak atanacakların hala misyonlu bulundukları İşletme Müdürlüğüne,

e) Fidanlık Müdür Yardımcısı olarak atanacakların hala vazifeli bulundukları Fidanlık Müdürlüğüne,

f) Enstitü Müdür Yardımcısı olarak atanacakların hala misyonlu bulundukları Enstitü Müdürlüğüne,

atamaları yapılmaz.

(5) İmtihanı kazandıktan sonra hakkında vazifeden uzaklaştırma önlemi alınan işçinin atamaları misyona iade edildikten sonra, aylıksız izinde bulunanların atamaları aylıksız müsaade müddetinin bitimi tarihinde yapılır. Aylıksız izinde bulunanlardan istemleri üzerine aylıksız müsaade mühletinin bitiminden evvel misyona başlayanların atamaları ise misyona başlama tarihinde yapılır.

İmtihan evraklarının saklanması

UNSUR 20 – (1) İmtihanlarda muvaffakiyet gösteren adayların imtihanla ilgili evrakları fiziki ve elektronik olarak ilgililerin özlük belgelerinde, başarısız olanların imtihan dokümanları ise dava açma mühletinden az olmamak kaydıyla birebir unvan için yapılacak bir sonraki imtihana kadar fiziki ve elektronik olarak İşçi Dairesi Başkanlığınca saklanır.

DÖRDÜNCÜ KISIM

Çeşitli ve Son Kararlar

Kümeler ortası geçişler

HUSUS 21 – (1) 5 inci unsurda belirtilen misyon kümeleri ortasındaki geçişler aşağıdaki asıllar çerçevesinde yapılır:

a) Atanılacak takımın gerektirdiği nitelikleri ve özellikleri taşımak kaydıyla ihraz edilen unvanla birebir alt misyon kümesi içerisinde düzenlenen vazifelere yahut alt vazifelere imtihansız atanılabilir.

b) Kümeler ortası vazifede yükselme niteliğindeki geçişler ve alt vazifeden üst vazifeye geçişler misyonda yükselme imtihanına tabidir. Lakin, Genel Müdürlükte yahut öbür kamu kurum ve kuruluşlarında bu Yönetmelikte yer alan atanılacak takımın gerektirdiği nitelikleri ve özellikleri taşımak kaydıyla daha evvel bulunulan vazifeler ile bu vazifelerle tıpkı seviye misyonlara yahut alt vazifelere vazifede yükselme imtihanına tabi tutulmadan atama yapılabilir.

c) Unvan değişikliğine tabi takımlar ile bu takımlar ortasındaki geçişler, ilgili takım için düzenlenen unvan değişikliği imtihanı sonucuna nazaran yapılır.

ç) Doktora tahsilini bitiren çalışandan, atanılacak misyon için aranan ve 7 nci unsurda belirtilen hizmet mühletine sahip olmaları ve mevzuatla aranan tahsil kuralını taşımaları kaydıyla uzman yahut birebir seviyedeki misyonlar ile daha alt misyonlara yapılacak atamalarda bu Yönetmelikte yer alan imtihanlara ait kararlar uygulanmaz.

d) Bu Yönetmelik kapsamındaki işçiden doktora tahsilini bitirmiş olanlar, unvan değişikliği imtihanına katılmaksızın tahsille ihraz ettikleri vazifelere genel kararlara nazaran imtihansız atanabilirler.

Kazanılmış haklar

UNSUR 22 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki unvanları, ilgili mevzuatı uyarınca kazananların hakları gizlidir.

Kurum içi ve kurum dışından yapılacak atamalar

UNSUR 23 – (1) Vazifelerinden rastgele bir formda ayrıldıktan sonra tekrar dönmek isteyenler, gerekli şartları taşımaları ve boş takım bulunması durumunda, muhtaçlık ve hizmet gerekleri doğrultusunda ayrıldıkları misyona, birebir seviye vazifelerden birine ya da daha alt seviyedeki bir vazifeye atanabilirler.

(2) Öteki kamu kurum ve kuruluşlarında misyon yapanlardan, bu Yönetmelikte belirtilen birebir unvana yahut bu unvanın bulunduğu tıpkı alt kümedeki başka unvanlara yahut daha alt unvanlara bu Yönetmelikte yer alan atanılacak takımın gerektirdiği nitelikleri ve özellikleri taşımak kaydıyla genel kararlara nazaran naklen atama yapılabilir.

(3) 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 22 nci hususu uyarınca, özelleştirilen kuruluşlardan birinci sefer naklen yapılan atamalarda, bu Yönetmelik kararları uygulanmaz.

Engellilerin imtihanları

HUSUS 24 – (1) Genel Müdürlük, gerekli kaideleri taşıyan ve atama yapılacak vazifesi yerine getirebilecek durumda bulunan engellilerin imtihanlarının yapılabilmesi için gerekli tedbirleri alır.

Yönetmelikte karar bulunmayan haller

UNSUR 25 – (1) Bu Yönetmelikte karar bulunmayan hallerde, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Misyonda Yükselme ve Unvan Değişikliği Asıllarına Dair Genel Yönetmelik kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

HUSUS 26 – (1) 10/12/2013 tarihli ve 28847 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Orman Genel Müdürlüğü Çalışanı Vazifede Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Tahsil durumu

SÜREKSİZ HUSUS 1 – (1) 18/4/1999 tarihinde vazifede bulunan ve tıpkı tarih prestijiyle, iki yahut üç yıllık yükseköğrenim mezunu olanlar öteki kaidelere sahip oldukları takdirde 7 nci hususun uygulanması bakımından dört yıllık yükseköğrenim mezunu kabul edilirler.

Yürürlük

HUSUS 27 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

UNSUR 28 – (1) Bu Yönetmelik kararlarını Orman Genel Müdürü yürütür.

Memurlar

YORUM ALANI

YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.